Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρικάλων

Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής

Κατά Ιωάννη 6:43

Η Εκκλησία μας

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λέγετε Ελευθέρα γιατι δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Τι Πιστεύουμε

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως το θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο του Θεού. Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος.

Εγώ είμαι ή ανάστασις καί ή ζωή· ό πιστεύων είς έμέ, καί αν ἀποθάνῃ, θέλει ζήσει.

Κατά Ιωάννη 11:25

Εδάφια Παλαιάς & Καινής Διαθήκης