Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Κορινθίους ιδ' 13

Α Κορινθίους ιδ’ 13

Αί γυναίκες σας ας σιωπώσιν εν ταίς εκκλησίαις

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[6] Αί γυναίκες σας ας σιωπώσιν εν ταίς εκκλησίαις