Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Αποκάλυψις κ' 11

Αποκάλυψις κ’ 11

Καί όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερίφθη είς την λίμνην τού πυρός

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού