Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιερεμίας α

Ιερεμίας α

Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[12] Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα