Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας β

Ησαϊας β

Εν ταίς εσχάταις ημέραις το όρος, του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής ορέων

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[1] Εν ταίς εσχάταις ημέραις το όρος, του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής ορέων