Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Μάρκος ις' 14

Μάρκος ις’ 14

Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[14] Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή | Λ. Φέγγος