Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Με το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, χωρίς προσμίξεις από το Μωσαϊκό νόμο, χωρίς μυθολογίες αορίστων παραδόσεων, χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις, μπορούμε να βρούμε την αλήθεια και να σωθούμε.

«Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς Σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα, διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον, ότι ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Ρωμαίους α:16.

Ο απόστολος Παύλος όπως και όλοι οι απόστολοι, δεν έκαναν καμία άλλη ενέργεια, ούτε ασχολούνταν με τίποτα άλλο. Κήρυτταν το Ευαγγέλιο και προσευχόντουσαν για τους ανθρώπους τους πάσχοντες, ασθενείς και αμαρτωλούς, ο Κύριος να τους θεραπεύσει.

Η επιτυχία των αποστολών οφειλόταν ακριβώς στο Ευαγγέλιο που κήρυτταν και δεν μπορούσαν να έχουν αποτυχία, αφού εκτελούσαν την εντολή του μεγάλου αρχηγού μας, του Ιησού Χριστού. Και είπε προς αυτούς: «Υπάγετε εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτίσιν. Οστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή» Μάρκος ιστ:15-17.

Οι απόστολοι κήρυξαν με μεγάλη επιμέλεια το Ευαγγέλιο σε κάθε πόλη και σε κάθε χώρα. Απαλλάχτηκαν από κάθε υλική μέριμνα, που ανέθεσαν στους διακόνους λέγοντας: «Ημείς δε θέλομεν εμμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου» Πράξεις στ: 4.

Το αποτέλεσμα του κηρύγματος τους ήταν θεαματικό, όχι γιατί ήσαν δεινοί ρήτορες, αλλά γιατί κήρυτταν την Αλήθεια που ενέκρινε και ενίσχυε ο ίδιος ο παντοδύναμος, ο Ιησούς Χριστός. «Ο δε Κύριος προσέθετε κάθε μέρα στην εκκλησία τους σωζόμενους» Πράξεις β:47.

Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην Ελληνική γλώσσα και εμείς οι Έλληνες είμαστε αναπολόγητοι μπροστά στο Χριστό, που δεν το διαβάζουμε και δεν ερευνούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. Ακόμη μπορώ να πω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πιο αρμόδιοι να το μελετήσουμε και να το κηρύξουμε σε όλο τον κόσμο.

Μας θέλουν τα έθνη. Γνωρίζουν ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και παραδέχονται ότι εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με την Ελληνική γλώσσα και επομένως αρμόδιοι να πούμε αν κάποια φράση είναι σωστά μεταφρασμένη στη γλώσσα τους.

Εμείς οι Έλληνες όμως ασχολούμαστε με Χριστιανική μυθολογία, με θαυματουργικές ενέργειες που δεν τις γράφει το Ευαγγέλιο και δεν έγιναν ποτέ, με την αρχαία ελληνική μυθολογία και αφήσαμε το φως του Ευαγγελίου, «κάτω από το μόδιο». Αντί να δίνουμε το μάννα του Ουρανού που είναι το Ευαγγέλιο, μοιράζουμε διαφημίσεις και καυχόμαστε στο Βυζάντιο και το μεγαλείο του.

Αγαπητοί αδερφοί Έλληνες βοηθήστε όλοι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο καθαρό και αγνό, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει να προσφέρει η Ελλάδα σε όλη την ανθρωπότητα σήμερα και αυτό ζητάει από μας όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Για να το κηρύξουμε όμως το Ευαγγέλιο πρέπει να το διαβάσουμε, να το πιστέψουμε, να μετανοήσουμε από όλα τα νεκρά έργα και να το ζήσουμε. Τότε θα ευτυχήσουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν έθνος.

«Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας, έως συντε-λείας του αιώνος» Ματθαίος κη:19.

Λεωνίδας Φέγγος