Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Η πατρίδα μας χρειάζεται μία δυναμική ενέργεια του Θεού, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ. «Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερόμενου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» Πράξεις β ́ 1-4.

Όλοι αναζητούμε δόξες, τιμές, εμφανίσεις, επαίνους και οπαδούς. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν άφησε τους μαθητές Του, τους Αποστόλους, να ξεκινήσουν και να κηρύξουν την ανάστασή Του σε όλο τον κόσμο με ενθουσιασμό και πολλές καυχήσεις, «αλλά να περιμένωσι την επαγγελία του Πατρός, την οποία ηκούσατε, είπε παρ’ Εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας» Πράξεις α ́ 4-5.

«Η δύναμη εξ ύψους» μας λείπει, όχι οι τίτλοι, οι τιμές και οι επίγειες δόξες. Χρειαζόμαστε μία νέα Πεντηκοστή για να πληρωθούμε όλοι με το Πνεύμα το Άγιον και να ενδυθούμε «δύναμη εξ ύψους» για να γίνουμε πραγματικοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο, όχι με καταπειστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος. Όλοι μας επαινούν, όλοι μας καμαρώνουν και μας κολακεύουν, αλλά η δύναμη των αποστολικών χρόνων μας λείπει.

Προσπαθούν πολλοί να μας πείσουν, ότι ο Θεός κάνει θαύματα ανάμεσά τους, αλλά εμείς δεν βλέπουμε τα θαύματα και τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος διά των αποστολών. Δε μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν ενεργεί σήμερα και θεραπείες ανάμεσά μας. Αναγεννάει ψυχές, βαπτίζει πολλούς με Πνεύμα Άγιο, θεραπεύει μερικούς ασθενείς και γενικώς προσθέτει σωζομένους και πολλαπλασιάζει τις εκκλησίες που ορθοτομούν και ορθοποδούν το Λόγο του Ευαγγελίου.

Αυτές οι ενέργειες του Θεού όμως αντί να μας κάνουν πιο ταπεινούς, μας κάνουν να καυχόμαστε στην εκκλησία μας και να αδειάζουμε από τη δύναμη εξ ύψους, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ακόμη να μη ζητάμε τη δύναμη της Πεντηκοστής και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί, είμαστε στις έσχατες ημέρες και το πνεύμα του αντιχρίστου ενεργεί στους υιούς της απειθείας όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς β ́ κεφάλαιο. «Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται». Πώς θα πολεμήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας; με επιχειρήματα δικά μας; με τορνευτά κηρύγματα; με ψεύτικα θαύματα; με επίσημες τελετές και θεατρικές εκδηλώσεις;

Χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο για να ζήσουμε μία νικηφόρα ζωή και να φανερώσουμε τις δυνάμεις του Θεού και Πατρός, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Λεωνίδας Φέγγος