Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν. Θέλουν να σώσουν την ψυχή τους και να λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία του Ιησού Χριστού. Πολλοί, μάλιστα, κάνουν πολλά και ανώφελα, εφόσον ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν τα διέταξε αυτά. Βασανίζουν τον εαυτό τους, αποφεύγουν την κοινωνία με τους ανθρώπους, κάνουν διαφόρων ειδών νηστείες, κάνουν αγαθοεργίες, τάζουν στο Θεό τάματα διάφορα, επισκέπτονται τους άγιους τόπους, κλαίνε, οδύρονται και πολλά άλλα κάνουν, ότι ακούσουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει για να σωθούν. Τελικά όμως, ποτέ δε φτάνουν στη σωτηρία και ποτέ δεν αισθάνονται την «αγαλλίαση της σωτηρίας», όπως λέει ο Δαβίδ.

Αν όμως ο άνθρωπος συμβουλευτεί το λόγο του Θεού και ρωτήσει, όπως ρώτησε ο φύλακας των Φιλίππων τον απόστολο Παύλο και το Σίλα. «Τι πρέπει να κάμω δια να σωθώ;» Θα πάρει την ίδια απάντηση: «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθή συ και ο οίκος σου» Πράξεις ις:31. Ο φύλακας των Φιλίππων πίστεψε στο Χριστό και ακολούθησε το λόγο του Θεού και «εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού» Πράξεις ιστ:33. Μαζί με τον οίκο της Λυδίας αποτέλεσαν την εκκλησία των Φιλίππων.

Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, απέστειλε τους αποστόλους να κηρύξουν, τους παρήγγειλε: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιο εις όλα τα έθνη, όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή». Μάρκος ις:15. Πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και ήλθε εις τον κόσμο για να ενσαρκωθεί δια της παρθένου Μαρίας και να σταυρωθεί και να αναστηθεί για τη δική μας σωτηρία. Αν ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού και ήλθε στη γη για να μας φανερώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να θυσιαστεί για να μας εξαγοράσει από την καταδίκη του θανάτου και να μας δώσει την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να σωθεί.

Το ερώτημα είναι αυτόματο: Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε καλά έργα;» Φυσικά και πρέπει να κάνουμε καλά έργα. Όμως, πριν πιστεύσουμε στον Ιησού Χριστό και πριν μας αναγεννήσει σε μια νέα ζωή, κάθε καλό έργο, όσο ευεργετικό κι αν είναι για τον άλλο, για εμάς τους ίδιους είναι ανώφελο και δεν μπορεί να μας σώσει. Όταν όμως αναγεννηθεί ο άνθρωπος, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και δεχόμενός Τον σαν προσωπικό του σωτήρα, οδηγείται στο δρόμο των καλών έργων που είναι «τα καλά και ωφέλιμα δια τους ανθρώπους». Γι’ αυτό ο λόγος του Θεού εξηγεί, ότι κατά χάριν είμεθα σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εμάς, από τα έργα μας ή τις καλοσύνες μας, αλλά δώρο από το Θεό. Και αμέσως συμπληρώνει ότι στη συνέχεια, καθώς είμεθα δικό Του δημιούργημα, φτιαχτήκαμε για να κάνουμε καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε να κάνουμε. Σαν απόδειξη, δηλαδή, της σωτηρίας μας. (Εφεσίους β:8-10).

Διότι τι αγαθοεργίες να κάνει ένας ναρκομανής, ένας ψεύτης, ένας πόρνος, ένας χαρτοπαίκτης, ένας οποιοσδήποτε ασεβής; Αυτός πρέπει πρώτα να μετανοήσει και να αποβάλλει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες από τις οποίες είναι σκλαβωμένος. Ο Δαβίδ γράφει: «Προς δε τον ασεβή είπεν ο Θεός: Τι προς σε να διηγήσαι τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνης την διαθήκην μου εν τω στόματί σου; Συ δε μισείς παιδείαν και απορρίπτεις οπίσω σου τους λόγους μου» Ψαλμός ν:16,17. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να σωθεί και να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του και να απεξαρτηθεί από τα δεσμά του, αν δεν πιστεύσει στον Ιησού Χριστό ο Οποίος ήλθε στη γη ακριβώς γι’ αυτό το μεγάλο έργο.

Στη συναγωγή ο Κύριός μας διάβασε από τον Ησαΐα ξα:1 «Πνεύμα Κυρίου είναι επ’ εμέ. Δια τούτο με έχρισε με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον του Κυρίου ενιαυτόν». Για να σωθεί ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει να κάνει «τα έργα του νόμου» ή διάφορα θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά με απλότητα να πιστέψει στο Χριστό, να μετανοήσει και να βαπτισθεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο απόστολος Πέτρος κήρυξε, «ήλθε εις κατάνυξιν η καρδία αυτών και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους, Τι πρέπει να κάμωμεν άνδρες αδελφοί;» Και ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Πράξεις β:37.

Λεωνίδας Φέγγος